شهروند چمُوش و با افاده

Home / پیامک / شهروند چمُوش و با افاده

شهروندچَمُوش و با افاده

بی قیدی و ولنگاری درذهن ما آنقدر عمیق ریشه دوانده است که آنرا با خود به هر جای دنیا که ساکن باشیم همراه میبریم ولی فقط آنرا به ایرانیان دیگر پیشکش میکنیم. غیبت فرهنگ ما شده است.

ایرانی تا در محیط غربی باشد ویا با خارجی همکار باشد ، بهترین همکار است: سر وعده و قول خود است ، پرکاراست وشاید هم انگیزه کاری و قدرت خلاقیتش را زود نمودار کند. این باعث شده که معمولأ ایرانیان در اروپا خوشنام هستند.

ولی همان ایرانی وقتی که در جمع خودمانی باشد از بی قیدی و ولنگاری شرم ندارد: وعده و قول خود را با دروغ واضح میشکند، از زیر کار طفره میرود، بسیار بی انظباط است، وهمیشه نگران آن است که زرنگی وبرتری خود را بر ایرانی دیگر ثابت کند.

ایرانیان مقیم خارج اگر میخواهند در کسب و کار خود موفق شوند، کمتر با هموطنان خود همکاری می کنند وبیشتر تعارف پوچ به ناف هم بسته وبا احتیاط از هم دوری میکنند. زمانی هم که مجبور به صحبت با هم باشند، ازغربی ها انتقاد نا شایست و غیبت زشت میکنند.

Print this page/post
Digiprove sealCopyright secured by Digiprove
PedzIran:
دلیل قاطع اسلامی
Related Posts
Categories