مشروعیت و خریت

Home / پیامک / مشروعیت و خریت

مشروعیت و خریت

مشروعیت و خریت 
Khar

خر خوب و الاغ سوار ماهر!

آیت الله علی مشکینی یاد آوری میکند: « دولت ایران تنها دولت مشروع در جهان است.»

دروغ گویی و پوچی تا حال کسی را نکشته اند، وگرنه نسل آخوند از ایران تا حال قطع شده بود.

PedzIran:
انگلیسی ها و آمریکا یی ها
print
Digiprove sealCopyright secured by Digiprove
Related Posts
Categories
All original content on these pages is fingerprinted and certified by Digiprove