کتاب کُلُفت

Home / پیامک / کتاب کُلُفت

کتاب کُلُفت

در هنگام وزن چمدانم در پیشخوان هواپیمایی چند کیلو اضافه بار دارم:کتاب « جنگ بزرگ برای تمدن» نوشته رابرت فیسک
The Great War of Civilisation by Robert Fisk
سنگین است. قبل از اینکه ایران را در سال ۱۳۸۶ ترک کنم خواستم که آنرا به کسی که برایش ارزش قایل شود هدیه کنم. بین ایرانیان کسی را نیافتم: «خیلی طولانی است»، « خاور میانه برایم جالب نیست»، «وای! این که تاریخ است». فقط فرنگی های مقیم ایران آنراخواستند که با علاقه مطالعه کنند. اینهم از برخورد با زندگی عجیب و غریب ما که کم حوصله ایم و زور برای دو ـ سه جمله بیشتر نداریم.

PedzIran:
لبیک ملت به رهبر
print
Digiprove sealCopyright secured by Digiprove
Related Posts
Categories
All original content on these pages is fingerprinted and certified by Digiprove