افاده و تکبر آخوندی

Home / پیامک / افاده و تکبر آخوندی

افاده، تکبر وخودبینی آخوندی

تقویت واحترام به حقوق بشر باید در خاورمیانه برای همه شهروندان یکسان باشد. لیکن، همهٔ رهبران منطقه از یک مایه هستند: مادام العمر مستبد، ریاکار، بی گذشت، و دورو.
در بحرین، حسن الشیخ، معترض به رژیم استبدادی، شکنجه شد و در زندان درگذشت.
در ایران، آخوندها با کلمات خشنی برای انتقاد از این عمل مجرمانه رژیم بحرین بانگ زدند. باتکبر و افاده به شدت از رژیم بحرین برای نقض “حقوق بشر” عیب گرفتند. آخوند جماعت کم حافظه است و بسیار زود اعمال نفرت انگیز خود در نقض حقوق بشر فراموش میکند: دارزدن به اتهام کاذب، سنگسار، شکنجه، تشویق به اسید پاشی، چپاول بیت المال ، سرکوب اقلیت ها … این لیست سر دراز دارد.

print
Digiprove sealCopyright secured by Digiprove
PedzIran:
کرمانشاه: خانهٔ ما
Related Posts

Website Malware Scan

Categories
All original content on these pages is fingerprinted and certified by DigiproveAshura عاشورا Ashoura, Chauvinism تعصب Intolérance