گره زندگی

Home / پیامک / گره زندگی

بردگی ایرانیان و گره زندگی

بینوایی یکمقدار آرد را توی لُنگی گره زده و روی سرش حمل میکرد. در  راه دعا میکرد:«خدایا! خودت گِرِه های زندگی مرا باز کن.»

گِرِه لُنگ باز شد وآرد روی سر مرد و روی زمین ریخت.

اوقاتش تلخ شد: «خدایا! با این همه سال حکمروایی در جهان، هنوز فرق گِرِه لُنگ و گِرِه زندگی را نمیدانی؟»

PedzIran:
پروین اعتصامی
print
Digiprove sealCopyright secured by Digiprove
Related Posts
Categories
All original content on these pages is fingerprinted and certified by DigiproveAshura عاشورا Ashoura, Chauvinism تعصب Intolérance