جمهوری اسلامی آخوندی

Home / پیامک / جمهوری اسلامی آخوندی

جمهوری اسلامی آخوندی

تحمیل اسلام شیعه 
اصلاح ساکنان

هر دولت دمکرات که بدرد بخورباشد در قانون اساسی خود، آزادی رفتار و بیان، حق و برابریِ شهروندان را در قانون تظمین میکند.

مسؤلیت ودقت در اجرای آن با شهروندان است.

زیر بنای جمهوری اسلامی براساس سه پایه است که آزادی وبرابری را متکبرانه تحریم و پایمال میکنند: از هر سه مقدس تر خط امام خمینی است، دوم قانون شرعیه وآخرش تفسیر قرآن به هوی و هوس آقایان.

ولایت فقیه مسؤلیت را از شهروندان غصب کرده وجزای دقت شهروند درامرحکومت تبعید ویا مرگ است.

print
Digiprove sealCopyright secured by Digiprove
PedzIran:
کتاب کُلُفت
Related Posts
Categories
All original content on these pages is fingerprinted and certified by Digiprove