آزادی آخوندی

Home / پیامک / آزادی آخوندی

آزادی آخوندی

 
execution

رئیس جمهور ایران گواهی میدهد: « درایران آزادی نزدیک به مطلق است.» تظاهرکنندگانی که بدست مزدوران جمهوری اسلا می زیر گلوله رفته و آنهایکه کشته شده، آنهایکه به زندان انداخته وشکنجه شده، و میلیونها ایرانی که زیرنظام جاسوسی زندگی کرده وبرایشان استفاده از تلفن، موبایل و انترنت محدود میباشد، از این « آزادی نزدیک به مطلق » سپاسگزارهستند.

Print this page/post
Digiprove sealCopyright secured by Digiprove
Related Posts
Categories
Reforming citizens in Iran