دراین بخش کتاب مرتب ترجمه نامه های ایران را خواهید خواند.

نامه های ایران کتابی است که به فرانسه و انگلیسی منتشر شده است. اکثرخوانندگان کتاب، خارجی هایی هستند که یا در باره ایران تحصیل میکنند و یا همسر ایرانی دارند. متاسفانه برای ما، ایرانی در هر جای دنیا باشد دو خصوصیت را با خود همراه است: بسیار کم مطالعه میکند (خصوصاً در باره تاریخ و جغرافی کشورش) و در باره هر مسئله ای ولو آنکه برای اولین بار بشنود، یک نظر قطعی ولی بی اساس دارد. قرنهاست که ما به استبداد تعظیم میکنیم و پای بوست هر رهبر زورگو هستیم. هر رژیم استبداد فقط با همکاری و توافق اکثریت مردم حکومت میکند. هر بار که در زندگی روزمره خود برای گرفتن حق اجتماعی کوتاه میآییم، همدست آخوند و تحت نفوذ زورگویی روحانیان هستیم. برای بعضی از ما دمکراسی و آزادی بیان قشنگ و مطلوب است ولی مسئولیت آنرا درک نکرده و حاظر برای کسب آن نیستیم. برای بعضی دیگر دمکراسی و آزادی بیان فقط هرزگی و لاابالی گرای است زیرا که فقط یاد گرفته اند که کورکورانه دستور گیرند. افکار پوچ روحانیت و سنت پرستی ذاتی، لاابلی و تنبلی فکری و کرداری ما فقط چنگ استبداد را تقویت میکند. وقتی هم که تعصب بیجا ولافزنی به آنها افزوده میشود، راه رسیدن به یک جامعه که سر پای خود با اعتماد نفس بایستد دشوارتر میشود.

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove