زورگویی اسلامی و زجر پیروزی در ایران

Home / فارسی / زورگویی اسلامی و زجر پیروزی در ایران

 زورگویی اسلامی و زجر پیروزی در ایران

Iran: A society that cannot defend its innocents, is doomed.

ایران: جامعه ای که نتواند ازمردم بی گناه خود دفاع کند، محکوم و شوم است.

Iran Agony triumph

 

Ballad of Sacco & Vanzetti was written by Morricone, Ennio / Baez, Joan,1971

Father, yes, I am a prisoner پدرم، بله… من زندانیم
Fear not to relay my crime ترسی از بازگفت جنایت من نداشته باش
The crime is loving the forsaken جنایت فقط دوست داشتن بیچارهاست
Only silence is shame تنها سکوت شرم آور است
   
And now I’ll tell you what’s against us بگویم به شما که چه بر علیه ماست
An art that’s lived for centuries حیله ایست که صدها سال است زنده
Go through the years and you will find سالهای گذشته را بیاد آر تا که دریابی
What’s blackened all of history چه هست که تاریخ ما راسیاه کرده
Against us is the law علیه ما، شرع دین ماست
With its immensity of strength and power با قدرت و زورگویی گسترده اش
Against us is the law! علیه ما، شرع دین ماست!
Police know how to make a man ارشاد آخوندی می داند که چگونه یک مرد را
A guilty or an innocent گناه کارو یا بی گناه کند
Against us is the power of police! در برابر ما قدرت ارشاد آخوند است!
The shameless lies that men have told دروغ بی شرمی که آن مرد گفته ست
Will ever more be paid in gold بهایش را بیش با طلا گرفته
Against us is the power of the gold! در برابر ما قدرت طلاست!
Against us is racial hatred علیه ما نفرت پرستی است،
And the simple fact that we are poor و این جرم ساده ما که تنگدستیم
   
My father dear, I am a prisoner جان من، پدر من! من زندانیم
Don’t be ashamed to tell my crime شرمنده نباش ازندای جنایت من
The crime of love and brotherhood مرا به جرم عشق، برادری و آزادی گرفتند
And only silence is shame تنها سکوت شرم آور است
   
With me I have my love, my innocence, بار من فقط عشق من است و بی گناهی ام
The workers, and the poor بار من آن زحمتکش و آن تنگدست است
For all of this I’m safe and strong برای اینست که من سالمم و قوی
And hope is mine امید مال من است
Rebellion, revolution don’t need dollars شورش و انقلاب به پول ودلار نیاز ندارد
They need this instead شورش و انقلاب فقط نیازی را دارد به
Imagination, suffering, light and love تصوروتفکر، درد و رنج، نور وعشق
And care for every human being و تیمار هر بشری،
You never steal, you never kill هرگز نخواهی دزدید، هرگز نخواهی کشت
You are a part of strength and life پدر من! شما پاره ای از قدرت و زندگی من هستید
The revolution goes from man to man شورش از انسانی به انسان دیگر داده میشود
And heart to heart و از قلبی به قلب دیگر میرود
And I sense when I look at the stars هر بار که درآسمان به ستاره ای مینگرم
That we are children of life احساس دارم که ما فرزندان عشق بزندگی هستیم
Death is small. مرگ نا چیز است.

Joan Baez – Here’s To You

Agony is your triumph زجر شما پیروزیست

Rest forever in our hearts برای همیشه در قلب ما بیآرامید

print
Digiprove sealCopyright secured by Digiprove
Related Posts

Website Malware Scan

Categories
All original content on these pages is fingerprinted and certified by DigiproveAcid attack اسید پاشی Attaque d'acideAcid attack اسید پاشی Attaque d'acide