اگوئیست و هنر

Home / فارسی / اگوئیست و هنر
Print Friendly, PDF & Email

اگوئیست و هنر

Égoïste – no17, 2015

 یک مجله جذاب وکنجکاوی انگیز است که با عکسهای هنری زیبا و مطالبی که از خط سنت های پوچ خارج هستند هم نگاه را مینوازد و هم خواننده را تحریک به گسترش افکار و ژرف اندیشه میکند. این مجله ممتاز را باید آهسته، بدون دستپاچگی و تعصب کورکورانه ورق زد و مطالعه کرد. سپاسگزاریم ازهنرمندانی که از سرنوشت زمان سرپیچی کرده، از تعصب و خشک اندیشی دورگرفته و خلاق اندیشه نوهستند.

روجلد اول پرتره ایست فرمند از ستاره استرالیایی، کیت بلانشت، که خواننده را به یاد دشواری آموزش حکم روایی ملکه الیزابت اول در انگلیس را میاندازد.

رو جلد دوم بازیگر ایرانی گلشیفته فراهانی، بی پوشش، ذهن بیننده متلاطم کرده و وی را به چالش میکشد. قدرت عکس های داخلی مجله بیش هستیم خیره کننده و الهام بخش است. متن مصاحبه ای سرزنده و هوشمندانه با گلشیفته فراهانی همراه است: «تبعید قدرت من است» که خود سرودیست از آزادی و صداقت.

آزادی و صداقت: دو لازمه که مدت هاست در ایران فراموش شده است.

من، ما، سپاسگزارهستیم از گلشیفته فراهانی و تمام هنرمندانی که برایشان آزادی عزیز و آنرا با ما به شراکت میگذارند.

ﺑﺮ ﭼﮭﺮﻩ ﮔﻞ ﺷﺒﻨﻢ ﻧﻮﺭﻭﺯ ﺧﻮﺷﺴﺖ
ﺩﺭ ﻁﺮﻑﭼﻤﻦ ﺭﻭﻯ ﺩﻝﺍﻓﺮﻭﺯ ﺧﻮﺷﺴﺖ
ﺍﺯﺩﻯﻛﻪﮔﺬﺷﺖﻫﺮﭼﻪﮔﻮﺋﻰﺧﻮﺵ ﻧﻴﺴﺖ
ﺧﻮﺵﺑﺎﺵ ﻭ ﺯﺩﻯ ﻣﮕﻮ ﻛﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯﺧﻮشست
(خیام)

عاشورا نمایش تعصب مردانه پوک

PedzIran:
عاشورا نمایش تعصب مردانه پوک
Digiprove sealCopyright secured by Digiprove
Related Posts
Categories
Iran, sexe