آزادی بیان

Home / فارسی / آزادی بیان

آزادی بیان

آزادی بیان عزیز است. و آن شهروند محترم است که جرات آزادی خود را داشته باشد و پشت قبای آخوند و مرجع تقلید و هجو اسلامی قایم نشود. تملق و پا بوسی مستکبراعظم علی خامنه ای توسط دانشگاهیان وروزنامه نگاران ما زنجیر بردگی ملت را تقویت میکند.

. این مقاله را مطالعه کرده و به هر جمله این مقاله فکر کنید.

کیفیت آن را با روزنامه های تهران بسنجید. 

Iran Azadi Bayan

Print this page/post
Digiprove sealCopyright secured by Digiprove
PedzIran:
رهبر فرموده
Related Posts
Categories
Iranian non reaction to Charlie