ایران: رهبرگم شو

Home / فارسی / ایران: رهبرگم شو

ایران: رهبرگم شو

سال نو مبارک به تمام شهروندان که متقبل درسیاست با عزت و احترام به دیگری، فعال در طرد استبداد، بهره گیرازهر جنبه زندگی، وبا شجاعت خواستار آینده ای روشن برای خود و فرزندان خودهستند.

در سال 2015 این مرد باید حرف ما را بشنود و بفهمد:

گم شو– CLEAR OUT – DÉGAGE

در سال نو، از دوستان خود بخواهید که شعار های عکس رابرای شما توجیه کرده و توضیح دهند. تا زمانی که چند هزار نفر از مردم با این شعارها راهپیمایی کنند، روزنامه نگاران با این شعارها سر مقاله بنویسند، استادان دانشگاه به این شعارها عمل کنند و مفتخوران آنها تکرار کرده و اکثریت با سکوت خود آنها را تصدیق کنند، ایران در اسلام سالاری راکد و زورگویی می پوسد.

Iran Leader Gom Show

PedzIran:
لبیک ملت به رهبر
print
Digiprove sealCopyright secured by Digiprove
Related Posts

Website Malware Scan

Categories
All original content on these pages is fingerprinted and certified by Digiprove