گره زندگی

Home / فارسی / گره زندگی
Print Friendly, PDF & Email

بردگی ایرانیان و گره زندگی

بینوایی یکمقدار آرد را توی لُنگی گره زده و روی سرش حمل میکرد. در  راه دعا میکرد:«خدایا! خودت گِرِه های زندگی مرا باز کن.»

گِرِه لُنگ باز شد وآرد روی سر مرد و روی زمین ریخت.

اوقاتش تلخ شد: «خدایا! با این همه سال حکمروایی در جهان، هنوز فرق گِرِه لُنگ و گِرِه زندگی را نمیدانی؟»

PedzIran:
پروین اعتصامی
Digiprove sealCopyright secured by Digiprove
Related Posts
Categories
Ashura عاشورا Ashoura, Chauvinism تعصب Intolérance