آزادی آخوندی

Home / فارسی / آزادی آخوندی
Print Friendly, PDF & Email

آزادی آخوندی

رئیس جمهور ایران گواهی میدهد: « درایران آزادی نزدیک به مطلق است.» تظاهرکنندگانی که بدست مزدوران جمهوری اسلا می زیر گلوله رفته و آنهایکه کشته شده، آنهایکه به زندان انداخته وشکنجه شده، و میلیونها ایرانی که زیرنظام جاسوسی زندگی کرده وبرایشان استفاده از تلفن، موبایل و انترنت محدود میباشد، از این « آزادی نزدیک به مطلق » سپاسگزارهستند.

PedzIran:
پوچی عدالت اسلامی
Digiprove sealCopyright secured by Digiprove
Related Posts
Categories
Khamenei's donkey خر خامنه ایlavage Islamique des cervaux