عاشورا نمایش تعصب مردانه پوک

Home / فارسی / عاشورا نمایش تعصب مردانه پوک

بیش از ۱۳۳۰ سال از قتل امام حسین در کربلا گذشته ولی خرمقدسان تکریم امام حسین را آنچنان با افراط از حد خارج کرده اند که امام حسین بُت شده است.

عاشورا نمایش مرد سالاری و تعصب مردانه پوک

از سال ۱۳۵۸، گروهی مستبد دینی حاکم بر ایران هستند. هر آنچه که آموزه معنوی و نمادین عاشورا است، بر ماتلف است. ما شجاعت ایستادگی در برابر استبداد آیت الله ها نداریم. ما سرگردان هستیم، ما مشغول فحش به یکدیگر و محکوم کردن یکدیگر هستیم و از کسانی که حق خود را خواستارند، نه تنها دفاع نمیکنیم، بدتر، آنها رامسخره میکنیم.

بیش از ۱۳۳۰ سال از قتل امام حسین در کربلا گذشته ولی خرمقدسان تکریم امام حسین را آنچنان با افراط از حد خارج کرده اند که امام حسین بُت شده است.

اعتقاد امروزه مابر این است که شفقت فقط عمل ضعف است؛ بی شرفی و تقلب، زیرکی و زبلی است. دروغگوها و دو رو ها عزیزان ما هستند.

نرخ تورم کمتر از قبل است زیرا هیچ پولی برای هزینه وجود ندارد. آلودگی آب و هوا مردم را از هر سرطانی بیشتر میکشد. نسل جوان افسرده است و امید کمی دارد. فساد غوغا می کند. زندان ها پر هستند از هر کسی که دهنش را باز کند.

این است بهای چهل سال «بی شکوفایی» انقلاب اسلامی:امروزه در ایران، ضعف اخلاق، حرف مفت و بیفکری آنقدر رایج است که کک هیچ کس نمیگزد.

PedzIran:
عاشورا نَرسالاری
Print this page/post
Digiprove sealCopyright secured by Digiprove
Related Posts
Categories
نظرسنجی استقلال برای کردستانKermanshah, Gharehsou River 2017, dried and filled from bed to banks with filth