دادگستری ایران

Home / فارسی / دادگستری ایران
Print Friendly, PDF & Email

برای مشاهده روی عکس کلیک کنید.
عدالت اسلامی و ظلم آخوندی یکسان است.

دادگستری ایران

در ایران، باید برای کسب دموکراسی و آزادی بیان مبارزه کنیم. آیا برای جایگزین استبداد محافظه کار حالیه، ولایت فقیه و دین سالاری، بینشی وجود دارد؟ تقبیح استبداد کافی نیست. فقط شروع کار است.

عدالت ایران بر شریعت است. از سال ۱۳۵۸، اصول آن راه نمای دادگستری و قوه قضاییه است. شریعت استبداد ولایت فقیه مستحکم کرد.

پاسخ مردم به ظلم، انکار آن و اطاعت در سکوت است.

اطاعت شهروندان از حاکم مستبد به دلیل ترس از مجازات نیست بلکه به دلیل عادتی است که مردم عادی از فرمانبری دارند و اینکه بردگی بر آنان گوارا است. و تا زمانی که مردم از فرمانبرداری و اطاعت حاکم مستبد رویگردان نشوند، در اسارت خواهند زیست.

دموکراسی، قبل از اینکه با دستگاههای دولت اداره شود، در ذهن شهروندان ریشه دارد. یک نیروی درونی است که زورگویی را درهر سطح، چه خانگی و چه سیاسی، رد می کند. این حالتی از درک وشعور است که آزادی فکر و عمل مثبت و سازش را ستایش میکند. با سنتهای فرسوده تقلب نمیکند ویا با زورگو نمی سازد تا که احساس امنیت کاذب کند.
دموکراسی زمانیست که اکثریت آن را از صمیم قلب بخواهند و برای دست آوردن آن عمل و حرکت کنند.
دموکراسی است که جامعه ای را میسازد که همدلی و همبستگی جایگزین بی تفاوتی، خودپرستی فرقه ای و مذهبی است.
ایران دموکراتیک هنوز باید درک شود و سپس پرورش یابد.

PedzIran:
تصویرایران مدرن
Digiprove sealCopyright secured by Digiprove
Related Posts
Categories
La justice en IranMedia Propagande