نامه های ایران

مقاومت به حکومت روحانیون و اسلام سیاسی

Tag: کردستان

نظرسنجی استقلال برای کردستان
جبر و سرکوبی

رفراندوم استقلال کردستان

بسیاری از فعالان و روشنفکران در ایران و ترکیه آرمان های ملی کردستان را به رسمیت نمی شناسند: ملتی که تا حال اجازهٔ به وجود ندارد.

Read More »
Shopping Basket