نامه های ایران

مقاومت به حکومت روحانیون و اسلام سیاسی

Tag: غیوری حرف مفت

Kermanshah, Earthquake, November 2017
فارسی

کرمانشاه: دو ماهی

کرمانشاه: آبشوران‌ و زلزله: کاش که غیوری مان فقط حرف مفت نبود، پهلوانی مان فقط پنبه نبود و ماهی هامان تو نقلدان شکسته نبود.

Read More »
Shopping Basket