نامه های ایران

مقاومت به حکومت روحانیون و اسلام سیاسی

Tag: زلزله کرمانشاه

شعار پوچ

بالابان کرمانشاه

بیش ازسه ماه از زلزله کرمانشاه گذشته است. خود نمایی ارجال و دلسوزی شان فقط مردم فریبی و خودستایی بود. آبادی در برنامه شان نیست. بچه ها هنوز تو گِل و لا هستند

Read More »
Shopping Basket