نامه های ایران

مقاومت به حکومت روحانیون و اسلام سیاسی

Tag: جمهوری ایرانی

Iran, Cyrus Cylinder, جمهوری ایرانی
شعار پوچ

اساطیر و جمهوری ایرانی

آخوندها همه را با برنامه می سوزانند. شاید که نام کشورمان «جمهوری ایرانی» بدون اسلامی باشد تا که چرخه تاریخی نحس دیکتاتوری، اساطیر، سلطنت واسلامی شکسته شود.

Read More »
Shopping Basket