نامه های ایران

مقاومت به حکومت روحانیون و اسلام سیاسی

Tag: جمهوری اسلامی آخوندی

lavage Islamique des cervaux, جمهوری اسلامی آخوندی
شعار پوچ

جمهوری اسلامی آخوندی

جمهوری اسلامی آخوندی بر اساس سه پایه است که اندیشه آزاد وبرابری را متکبرانه تحریم و پایمال می کنند:مقدس تر خط امام خمینی است.که حق شهروندی را غاصب می کند.

Read More »
Shopping Basket