نامه های ایران

مقاومت به حکومت روحانیون و اسلام سیاسی

Tag: آزار و اذیت جنسی

Sexual Harassment, Hijab, آزار و اذیت جنسی
شعار پوچ

دلیل قاطع اسلامی

همسایه بغلی ام، یک پیرزن هشتاد واندی، خیلی اوقاتش تلخ بود. بهانه حجاب دلیل قاطع اسلامی است.

Read More »
Sexual Harassment, Hijab, آزار و اذیت جنسی
فارسی

آزار جنسی و بهانه حجاب

آزار و اذیت جنسی در خیابان و دست کشیدن به بدن زنان هر روز از سوی قشرهای مختلف اتفاق میفتد، فقط شکل آن تغییر می کند: از دکتر و مهندس تا آخوند و پادوی بیسواد

Read More »
Shopping Basket