مخالفت، محیط زیست

با شعار مرگ بر رهبر! معترضین در ایران مرگ ولایت فقیه را در نظر گرفتند. اما ، برای جلوگیری از خشونت، ما به زنده باد…! ، روشن ویک صدای ملت نیاز داریم.