اسلام سیاسی

برای تحول و بهبودی جامعه، باید با اسلام سیاسی وقیح و بیرحم مبارزه کنیم. دین سالاری برای افراد خارج از پیرامون خود حق نمی شناسد.

Chronicles-from-iran-Heading-V3

We use cookies to improve our site for you. You can find more information in our data protection declaration. We do not collect personal data.