ولایت فقیه ، علی خامنه ای ، خمینی
حکومت استبدادی "مدرن" ایران. برای چهل سال آینده، چه کسی سومین رهبر وعوام‌ فریب اعظم خواهد بود؟

بیانیه: تاکید بر تباهی ولایت فقیه

عقرب نیش می زند، مار می گزد و ولایت فقیه لاشخوراست.
نمی شود ماهیت آنها را تغییر دهیم.
برای امن و امان باید آنها را کنترل کرد.
ولی ملت ما نتوانسته حرص مادی و طمع قدرت لاشخورها را مهار کند.

استبداد آخوندی در قدرت است زیرا که فعالانه توسط زالوهای متملق و چاخان و ناخودآگاهانه توسط اکثریت مورد حمایت است.

علی جون رهبر مستبد ما، مانند ولی فقیه پیشین، مردیست که سر بالا نشسته و به مردم می گوید که چگونه فکر و چگونه عمل کنند.

هر قدر به پایان زندگی طبیعی خود نزدیکتر می شود، جانشین وی کشوری مطیع تر و فقیرتر، مالی و فرهنگی، را به ارث خواهد برد.

تباهی ولایت فقیه با تعصب ما به تمدن چند هزار سالمان متضاد است. بزرگترهای ما با تصدیق و پذیرش جمهوری اسلامی از سال ۱۳۵۷ تا حال، ناتوانی و شکستگی خود را برای ساخت و بهبودی کشور بر ملا کرده اند. تا حال دو نسل از قربانی جهالت مذهبی شده است و جایی برای حق زنان، اقلیت ها و خلاقت جوانی وجود ندارد.

اشخاصی که در وب‌سایت فعال هستند خواستار آن هستند که بر شستشوی مغزی عمومی و لطمه هایی که مردم از آخوند سالاری خورده اند تاکید کنند و دلایل آنرا بدون تعارف و کتمان مورد بحث قرار دهند. ما مدافع و هوادار یک جامعه غیر مذهبی ـ سکولارـ هستیم که در آن انتخاب، آزادی بیان وعمل برای هر ایرانی است.

برای رسیدن به این هدف، کشور ما به مخالفین فعال و معتبر محتاج است که بر نیازهای مردم تمرکز کنند. رژیم فاسد، هرزه، ظالم و خفقان گرفته حالیه به آن معناست که مخالفت با آن در واقع فقط با همکاری ایرانیان خارج از کشور امکان پذیر است. ولی آنهایی که خود را «اپوزیسیون» میگویند سرگرم مشاجره های پیش پا افتاده، و کلنجار و داد و قال با هم هستند. باقی ایرانیان مقیم خارج که اکثریت هستند، ساکت و بیتفاوت کنار نشسته اند.

تخم دمکراسی در ایران فقط زمانی سبز خواهد شد و ریشه خواهد گرفت که با هم زحمت بکشیم و کار کنیم تا که جمعاً سر پای خود ایستاده، آزادانه فکر کرده و معنای آزادی را که دمکراسی می دهد فهمیده و مسئولیت آنرا هم بعهده بگیریم. با روشن فکری، رهایی از تعصب بیجا و درک مشکلات اساسی خواهیم توانست جوانان را از اختناق اجتماعی و اسارت ذهنی و فکری رها کنیم و به آنها امید آینده بهتری بدهیم.

ایران تنها زمانی می تواند به بزرگی فرهنگی خود افتخار کند که بتواند کشوری امن، مرفه و آزاد را برای همه به نمایش بگذارد.

لطفا از صفحات وبسایت بازدید کنید و مقالات را مطالعه کنید. میتوانید ما با برای تبادل نظر تماس یگیرید.

اسلام سیاسی در ایران
اسلام سیاسی در ایران
ولایت فقیه: آدمخوار
ولی فقیه مردم را قربانی اهداف فرقه ای کرده و آرزوهای جوانان را نابود می کند.
اصلاح شهروندان در خط امام خمینی
اصلاح شهروندان در خط امام خمینی