Velayat-e faqih Ring leaders, Waltz with Ali Djoun

بیانیه

استبداد آخوندی در قدرت است زیرا که فعالانه توسط برخی و ناخودآگاهانه توسط اکثریت مورد حمایت است.

علی خامنه ای
ولی فقیه و رهبر ایران،
همگون با روح الله خمینی، مردیست که بالا نشسته وبه مردم میگوید که چگونه فکر کنند و چگونه عمل کنند.

دراین اواخر قرن پانزده شمسی این قابل قبول نیست. بزرگترهای ما با تصدیق وپذیرش این نکته از تکوین جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۷ تا حال، ناتوانی و شکستگی خود را از حمایت نسل جوان بر ملا کرده اند.
این وبسایت و اشخاصی که در آن فعال هستند، ضد دین نیستند ولی خواستار آن هستند که روی شستشوی مغزی عمومی و لطمه هایی که مردم از آخوند سالاری خورده اند تاکید کنند ودلایل آنرا بروشنی مورد بحث قرار دهند. ما مدافع و هوادار یک جامعه غیر مذهبی ـ سکولارـ هستیم که در آن انتخاب و آزادی بیان و کردار برای همه است.

برای رسیدن به این هدف، کشور ما به مخالفین آخوندی فعال و معتبر محتاج است که بر نیازهای مردم ما تمرکز کنند. دستگاه فاسد، هرزه، ظالم و خفقان گرفته حالیه به آن معناست که مخالفت با آن در واقع فقط با همکاری ایرانیان خارج از کشور امکان پذیر است. ولی آنهاییکه خود را «اپوزیسیون» میگویند سرگرم مشاجره های پیش پا افتاده، وکلنجار و داد و قال با هم هستند.
تخم دموکراسی در ایران فقط زمانی سبز خواهد شد وریشه خواهد گرفت که با هم زحمت بکشیم و کار کنیم تا که مردم ما سر پای خود ایستاده و آزادانه فکر کرده و معنای آزادی که دمکراسی میدهد بفهمند و مسئولیت آنرا هم درک کرده و بعهده بگیرند. ممکن است که با روشن فکری، رهایی از کوته بینی و درک مشکلات اساسی خواهیم توانست جوانان را از اختناق اجتماعی و اسارت ذهنی و فکری رها کنیم و به آنها امید آینده بهتری بدهیم.

لطفا از صفحات وبسایت بازدید کنید و مقالات بلاگ اندیشه آزاد را مطالعه کنید. در آن مرتباً مطالب رابط به وقایع ایران را خواهید خواند. شما توانسته با نویسنده عمل متقابل داشته و از انگیزه های وی در نوشتن نامه های ایران آگاه شوید.