تباهی ولایت فقیه

بیانیه: تاکید بر تباهی ولایت فقیه

استبداد آخوندی در قدرت است زیرا که فعالانه توسط برخی و ناخودآگاهانه توسط اکثریت مورد حمایت است.

علی خامنه ای
ولی فقیه و رهبر ایران،
همگون با روح الله خمینی، مردیست که بالا نشسته و به مردم میگوید که چگونه فکر کنند و چگونه عمل کنند.

 تباهی ولایت فقیه پس چند هزار سال تمدن قابل قبول نیست. بزرگترهای ما با تصدیق و پذیرش این نکته از تکوین جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۷ تا حال، ناتوانی و شکستگی خود را از حمایت نسل جوان بر ملا کرده اند.
این وبسایت و اشخاصی که در آن فعال هستند، ضد دین نیستند ولی خواستار آن هستند که روی شستشوی مغزی عمومی و لطمه هایی که مردم از آخوند سالاری خورده اند تاکید کنند ودلایل آنرا بروشنی مورد بحث قرار دهند. ما مدافع و هوادار یک جامعه غیر مذهبی ـ سکولارـ هستیم که در آن انتخاب و آزادی بیان و کردار برای همه است.

برای رسیدن به این هدف، کشور ما به مخالفین آخوندی فعال و معتبر محتاج است که بر نیازهای مردم ما تمرکز کنند. دستگاه فاسد، هرزه، ظالم و خفقان گرفته حالیه به آن معناست که مخالفت با آن در واقع فقط با همکاری ایرانیان خارج از کشور امکان پذیر است. ولی آنهایی که خود را «اپوزیسیون» میگویند سرگرم مشاجره های پیش پا افتاده، و کلنجار و داد و قال با هم هستند.
تخم دموکراسی در ایران فقط زمانی سبز خواهد شد و ریشه خواهد گرفت که با هم زحمت بکشیم و کار کنیم تا که مردم ما سر پای خود ایستاده و آزادانه فکر کرده و معنای آزادی که دمکراسی می دهد بفهمند و مسئولیت آنرا هم درک کرده و بعهده بگیرند. ممکن است که با روشن فکری، رهایی از کوته بینی و درک مشکلات اساسی خواهیم توانست جوانان را از اختناق اجتماعی و اسارت ذهنی و فکری رها کنیم و به آنها امید آینده بهتری بدهیم.

لطفا از صفحات وبسایت بازدید کنید و مقالات بلاگ اندیشه آزاد را مطالعه کنید. در آن مرتباً مطالب رابط به وقایع ایران را خواهید خواند. شما توانسته با نویسنده عمل متقابل داشته و از انگیزه های وی در نوشتن نامه های ایران آگاه شوید.