مبارزه با اسلام سیاسی

Tag: Étienne de La Boétie

گفتاری درباره بردگی خودخواسته، اتیین دو لا بوئسی
سرکوبی

بردگی خودخواسته: لا بوئسی

«گفتاری درباره بردگی خودخواسته» را در ۱۵۴۸ اتیین دو لا بوئسی نوشت. این کتاب کیفرخواستی عمیق، مستند و عالمانه علیه استبداد است. بردگی به ولایت فقیه است.

ادامه مطلب »