مبارزه با اسلام سیاسی

Tag: مهره چانه زنی

Iran, dual nationals, Fars, , witch-hunt, دو تبعه عناصر مشکوک
زورگویی

دو تبعه ها: دیوهای ایران

دو تبعه های ایران:برای بقای خود، رهبر مرتجع اول برای پیروانش غول و دشمن می سازد تا که بترسند، بعد، غول و دشمن خیالی را نابود می کند تا که مردم دستش ببوسند.

ادامه مطلب »