مبارزه با اسلام سیاسی

Tag: فقر

کرمانشاه خانهٔ ما، آبشوران رودخانه، کتابKermanshah-Iran,
جامعه

کرمانشاه خانهٔ ما

آشورا (آبشوران)کرمانشاه خانهٔ ما بود جای مردن سگ های پیر . جای عشق بازی مرغابی ها بود. جای پرت کردن بچه گربه هایی بود که خواب را به مردم حرام کرده بودند.

ادامه مطلب »