مبارزه با اسلام سیاسی

Tag: اساطیر

Iran, Cyrus Cylinder, جمهوری ایرانی
تبلیغ

اساطیر و جمهوری ایرانی

آخوندها همه را با برنامه می سوزانند. شاید که نام کشورمان «جمهوری ایرانی» بدون اسلامی باشد تا که چرخه تاریخی نحس دیکتاتوری، اساطیر، سلطنت واسلامی شکسته شود.

ادامه مطلب »