مبارزه با اسلام سیاسی

Tag: از ماست که بر ماست

پرچم ایران با یک علامت سوال به عنوان نشان آن.
اسلام سیاسی

ایران سال بعداز قیام 1401

ایران سال بعداز قیام: آتش زیر خاکستر باید آنچنان جامعه را گیرد که هر عمامه اسلام سیاسی در آن بسوزد. عدم مقاومت حرام است و جایی برای انفعال و تردید نیست.

ادامه مطلب »