شرحی براستبدادهای مکرر ایران

ایران در سال ۱۴۰۰
ایرانیان برده رهبر هستند. در سرزمین محافظه کاران جانماز آبکش ، سر خود رابلند کنید تا که به دار آویخته شوید.

جمهوری اسلامی شیعه یک خلقت اتفاقی نیست؛ آیینه ایست که تصویر فرهنگ سیاسی ما را منعکس می کند. این فرهنگ سیاسی برای اکثریت مردم ایران قابل قبول است.

لازم است که اطاعت کورکورانه مردم از دین سالاری ریاکار و متظاهر بررسی شود. گردن نهادن نسنجیده منجر به قهقرای اجتماعی، حکمرانی مضر و شریر، و پذیرش بی پرده و بی‌شرفانه فساد شده است.

انقلاب اسلامی پر مدعا و ویرانگر، طولانی ترین و وحشی ترین انقلاب عصر جدید است.
نظام اسلامی با ریاکاری و دروغ یک چلّه‌ی شرمنده را با خیانت به آرمانهای مردم پشت سر نهاده و با وقاحت خواسته های آنها را سرکوب کرده است. من در یک استان ایران متولد و بزرگ شدم. پرسش و مطلب این است که آیا شهروند ایرانی اصول اساسی دموکراسی را درک می کند.